Zorgstructuur

 

Op de Torenuil wordt cyclisch volgens het HGW (handelingsgericht werken) en OGW (opbrengstgericht werken) principe gewerkt. Door cyclisch te werken wordt ingezette ondersteuning steeds gereflecteerd en indien noodzakelijk aangepast om de begeleiding rondom de leerling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het uitgangspunt van de school is steeds wat een leerling nodig heeft om zich te ontwikkelen en hoe en met welke middelen kunnen wij dit als school bieden.

 

Basisschool de Torenuil kent een zorgteam, ook wel ondersteuningsteam genoemd. Het ondersteuningsteam bestaat uit twee intern begeleiders en één remedial teacher. Er wordt gewerkt vanuit het besef dat alle onderdelen van de driehoek ouder, school en leerling een essentiële rol vervullen in de optimale ontwikkeling en ontplooiing van uw kind. Door een goede samenwerking tussen leerkrachten, het ondersteuningsteam, ouders en leerlingen, worden de onderwijsbehoeften van de leerling goed afgestemd en wordt er bekeken of het onderwijsaanbod nog voldoende aansluit. Met de komst van passend onderwijs hebben wij als school een zorgplicht. Dit houdt in dat er een basisaanbod is wat de school de leerlingen kan bieden. Dit aanbod en de uitbreiding staat omschreven bij Zorg Plus.

 

De intern begeleider heeft als hoofdtaak het coördineren van de leerling- en groepsondersteuning en houdt de onderwijskundige ontwikkelingen bij. Indien noodzakelijk adviseert zij de directie en/of het team en komt met concrete voorstellen met betrekking tot onderwijskundige ontwikkeling. De intern begeleider adviseert de leerkrachten bij het goed begeleiden van de leerlingen met betrekking tot de ondersteuning die noodzakelijk en mogelijk is. Indien er sprake is van een extern onderzoek of een verwijzing naar een vorm van speciaal onderwijs, coördineert de intern begeleider de ouders en leerkrachten bij de te nemen stappen. Als ouder kunt u ook bij de intern begeleider terecht wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling van uw zoon/dochter. Wij gaan er dan vanuit dat de vraag eerst bij de leerkracht is neergelegd en dat we samen gaan kijken hoe een mogelijk vervolgtraject/ route eruit komt te zien.

 

De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijk goed onderwijs te geven in zijn/haar eigen groep. De groepsleerkracht houdt daarbij het zorgteam op de hoogte over de ontwikkelingen in de klas. In overleg met het zorgteam vinden er gesprekken plaats met als doel het verbeteren van de leerprestaties en het welbevinden van de leerling. Als school hebben wij de visie dat de leerkracht er toe doet. De leerkracht is in staat om van iedere dag een functionele, effectieve schooldag te maken. Op onze school hanteren wij vanwege deze visie het uitgangspunt, dat zoveel mogelijk van de extra hulp in de groep zelf plaatsvindt. Dit doen we om enerzijds zoveel mogelijk uitzonderingsposities voor de leerlingen te voorkomen, anderzijds omdat de methoden in een aantal gevallen al voorzien in extra ondersteuningsarrangementen. In enkele situaties wordt in overleg met ouders de mogelijkheid besproken dat een leerling een OPP krijgt (ontwikkelingsperspectief). De leerling krijgt dan een aangepast onderwijsaanbod welke beter aansluit bij zijn/ haar niveau. Hierbij blijven de doelen hoog en wordt er cyclisch geëvalueerd en de doelen indien nodig aangescherpt.