Zorgplus

Op onze school kunnen we meerdere ondersteuningsarrangementen aanbieden, zowel intern als extern. Daarbij maken wij gebruik van interne en externe professionals. U kunt daarbij denken aan de remedial teacher, de cesar therapeut, dyslexiespecialist en de logopedist. Binnen de school bieden wij de volgende ondersteuningsprofielen aan;

 

Remedial teaching (groep 1 t/m 3)

Begeleiding voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op de leergebieden lezen, spellen, schrijven en rekenen. Daarnaast wordt er psychomotoriek gegeven welke zich ook mede richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Ernstige spraaktaalmoeilijkheden

Leerlingen met ernstige gediagnostiseerde spraaktaalmoeilijkheden bieden wij een arrangement aan in samenwerking met Auris Dienstverlening.

 

Binnen de school werken wij handelingsgericht waarbij wij de onderwijskwaliteit en de ontwikkeling van uw kind waarborgen. Wij maken gebruik van dyslexieprotocol zoals wettelijk is vastgesteld.

 

Op de Torenuil hanteren wij het hoogbegaafdheidsprotocol. Het doel van dit protocol is het signaleren van leerlingen waarbij de aangeboden basisstof onvoldoende uitdaging biedt. Naast het signaleren bieden wij ook een passende arrangement in de vorm van het Leerplein, Blokwerk en bieden wij Spaans aan.

 

In de groepen maken wij gebruik van de methode Taakspel. Taakspel heeft als doel het stimuleren van taakgericht gedrag binnen de klas en het bevorderen van een goed pedagogisch klimaat. Door taakgericht te werken kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en doelgerichter werken. Bij Taakspel staat vooral het benoemen van positief en gewenst gedrag centraal.

 

Basisschool de Torenuil hecht grote waarde aan een goede communicatie zowel intern als extern. Bij onze school zijn meerdere externe instanties betrokken. Zij evalueren en geven mogelijkheden om het onderwijsaanbod te optimaliseren. Wanneer ouders hier toestemming voor geven, is het mogelijk dat school contacten onderhoudt met diverse onderzoeks- en begeleidingsinstellingen. Dit gaat altijd met goedkeuring van de ouders in het kader van de wet op privacy.