Visie

Bouwstenen

De Torenuil is een school waar iedereen met plezier naar toe gaat. Er heerst een goede sfeer. Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich veilig en behandelen elkaar met respect. Anders zijn mag! Betrokkenheid, gezelligheid en geborgenheid zijn belangrijke bouwstenen. Er is een duidelijk beleid op het gebied van gedrag en omgangsvormen, waardoor iedereen op een prettige manier met elkaar omgaat. De school hecht grote waarde aan een open en eerlijke communicatie.


Structuur
De Torenuil werkt vanuit een duidelijke structuur, waarbij voldoende ruimte is voor de eigenheid van betrokkenen. We zijn een professionele organisatie met een constante zorg voor kwaliteit. In onze lerende organisatie wordt het onderwijs bewust op verschillende manieren gerealiseerd. Ons motto in dit verband is: "groot waar het kan, klein waar het moet".


Pedagogisch en didactisch handelen
Ons pedagogisch handelen is leerlinggericht met veel interactie tussen de leerkracht en de leerling en tussen de leerlingen onderling. Door samenwerking te stimuleren en zelfredzaamheid te belonen, vergroten we de actieve rol van leerlingen op weg naar zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelfverantwoordelijkheid. Leerlingen zijn zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. De rol van de leerkracht is er een van uitdagen, stimuleren en begeleiden.

Door uit te gaan van realistische leerstof en activiteiten, wordt het onderwijs boeiend, uitdagend en betekenisvol. Ook hier geldt, dat wij leerlingen op het eigen niveau willen begeleiden.


Zorg

De Torenuil kent een heldere zorgstructuur, waarin het zorgteam  (de remedial teacher en de intern begeleider) een centrale rol heeft. Deze structuur is erop gericht om leerlingen binnen de groep optimaal te laten functioneren. Door samenwerking tussen leerkrachten, het zorgteam, ouders en leerlingen, worden problemen tijdig gesignaleerd en wordt een begeleidingsplan gemaakt. De lesstof wordt zoveel mogelijk op de leerling afgestemd, zodat deze zich optimaal kan blijven ontwikkelen.

 

Samenwerken
Ouders worden optimaal bij de school betrokken en hebben een actieve rol binnen de organisatie. De Torenuil werkt vanuit het besef dat alle onderdelen van de driehoek ouder, school en leerling een essentiële rol vervullen in de optimale ontwikkeling en ontplooiing van de leerling.