Schoolplan / Schoolgids

Het schoolplan is een instrument voor de planmatige beleidsontwikkeling van onze school. Het wordt steeds in onderling overleg met het team, de ouderraad, de medezeggenschapsraad en het bestuur opgesteld voor een periode van vier jaar. Het huidige schoolplan is gemaakt voor de periode 2016-2020.

 

Het schoolplan maakt het mogelijk om gericht te evalueren op de deelgebieden kwaliteitszorg, onderwijskundig beleid, schoolorganisatie personeelsbeleid en financieel beleid. Jaarlijks evalueren we met de diverse geledingen. Deze evaluatie zal zijn weerslag krijgen in het jaarverslag van de directie. Dit jaarverslag bevat conclusies en aandachtspunten, die het uitgangspunt vormen voor het bijstellen en schrijven van ons volgende schoolplan. Indien nodig kan deze bijstelling ook tussentijds plaatsvinden.

 

In dit schoolplan komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Schoolbeschrijving

- Onderwijskundig beleid 

- Personeelsbeleid 

- Organisatie & beleid

- Financieel beleid 

- Materieel beleid 

- Kwaliteitsbeleid 

 

Documenten:

Schoolplan 2020-2024:          
Schoolgids 2021-2022: