Passend onderwijs

Ons onderwijs is gericht op de uitgangspunten van passend onderwijs. De kern van passend onderwijs is het uitgaan van de ondersteuningsbehoeften of onderwijsbehoeften van leerlingen.  Op 1 augustus 2014 is de wet  “passend onderwijs”  ingegaan en vanaf dat moment hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

 

Goed onderwijs en goede extra ondersteuning van een leerling in de klas valt of staat met de leraar. Dat geldt ook voor passend onderwijs. De leerkracht werkt samen met het team en het samenwerkingsverband.  

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en leren ze anticiperen binnen de samenleving.

 

Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen verwezen worden naar het speciaal onderwijs.  Om een dergelijke beslissing zorgvuldig te nemen, hebben wij een zorgprofiel opgesteld. Dit profiel verheldert welke basis- en breedtezorg wij wel en welke zorg wij niet kunnen bieden. Op de site www.passendonderwijs.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp.