Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een op elke school wettelijk verplicht orgaan dat bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van ouders en personeel. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. Denk aan de vaststelling van de ouderbijdragen, het invoeren van nieuwe lesmethodes, het personeelsbeleid en nog heel veel andere zaken. Samen met de Directie probeert de MR zo de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

 

De MR heeft twee soorten rechten: het instemmingsrecht en het adviesrecht. Deze zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Het instemmingsrecht betekent dat sommige zaken niet kunnen worden ingevoerd of aangepast zonder akkoord van de MR. Naast gezamenlijke bevoegdheden voor de gehele MR hebben de ouderleden een eigen instemmingsrecht bij beslissingen die voor hen in het bijzonder belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld de vaststelling van de schooltijden. Voor zaken als het schoolplan of de onderwijskundige doelstellingen is instemming van de voltallige MR nodig.

 

Leden Medezeggenschapsraad

Documenten MR

Thema avonden

 

Jaarvergadering 17 oktober 2019:

 Agenda   
 Jaarverslag Torenuil 2018-2019  
 ad. 2.  Concept notulen Jaarvergadering MR 18 oktober 2018   
 ad. 4   Jaarverslag MR 2018-2019   
 ad. 5a. Resultatenrekening 2018-2019   
 ad. 5b. Balans 2018-2019   
 ad. 6.   Concept begroting 2019-2020  

 

Heeft u vragen, een onderwerp of kwestie die in een MR-vergadering moet worden besproken? Spreek één van ons aan of stuur een e-mail naar mr@detorenuil.nl.